Welcome to Guri City, the Beautiful Green City in the Waterfront.

Đề xuất chặng du lịch

 > Văn hóa/Tour du lịch  > Tour du lịch Guri  > Đề xuất chặng du lịch

Đề xuất chặng du lịch

Jangja Lake Park course 01 Công viên hồ Jangja
Guri Tower course 02 tháp Guri
Insect Ecology Museum course 03 Bảo tàng côn trùng học
Donggureung course 04 gồm Donggureung

Chặng du lịch theo chủ đề

Chuyến đi về với lịch sử của Goguryeo
(Đài tưởng niệm thái vương Gwanggaeto- Làng nghề rèn Goguryeo - Borugun ở khu vực Achasan )

Great King Gwanggaeto's Monument course 01 Tượng đài thái vương
Gwanggaeto
The Goguryeo Blacksmith Town course 02 Làng nghề
rèn Goguryeo
Borugun in the Achasan area course 03 Borugun ở khu
vực Achasan

Chuyến đi về với lịch sử triều đại Chosun (thăm khu mộ Myeongbin - Donggureung)

thăm khu mộ Myeongbin course 01 thăm khu mộ Myeongbin
gồm Donggureung course 02 gồm Donggureung

Thăm những người yêu nước (Suối khoáng Huynh đệ - biên giới hầm mộ ở Mangusan)

Suối khoáng Huynh đệ course 01 Suối khoáng Huynh đệ
biên giới hầm mộ ở Mangusan course 02 biên giới hầm mộ ở Mangusan

Thăm quan sinh thái-môi trường (Công viên hồ Jangja – tháp Guri – Bảo tàng côn trùng học)

Công viên hồ Jangja course 01 Công viên hồ Jangja
tháp Guri course 02 tháp Guri
Bảo tàng côn trùng học course 03 Bảo tàng côn trùng học