Welcome to Guri City, the Beautiful Green City in the Waterfront.

Lịch sử

 > Về Guri  > Lịch sử

Lịch sử

  • Ngày 01/3/1914: Đầu tiên được xây dựng là Guri-myeon, Yangju-gun
  • Ngày 01/7/1973: Được phát triển thành Guri-eup, Yangju-gun
  • Ngày 01/4/1980: Đổi thẩm quyền pháp lý thành Guri-eup, Namyangju-gun
  • Ngày 01/01/1986: Được phát triển thành Thành phố Guri

Dân số - tính đến tháng 5/2007: 195.979 người (97.879 nam và 98.100 nữ)

Số hộ gia đình - 72.275 hộ

Khu vực - 33.30km² (chiếm 0.31% của Gyeonggi-do)

  • Khu vực vành đai xanh: 21.64km² (64.9%)
  • Khu vực bảo vệ quân sự : 10.97km² (33%)
  • Khu vực bảo vệ di sản văn hóa: 2.19km² (6.6%)

Các quận quản lý hành chính- 8 dongs, 262 tongs, and 1,653 bans